( obowiązuje od 25.12.2014 )

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Właścicielem sklepu www.ceramika-online.pl jest firma MARCOLI Sławomir Kolibabski, 26-300 Opoczno,

ul. Westerplatte 1j, NIP: 798-112-39-34, REGON: 592196020, wpis do ewidencji działalności gospodarczej 5172

wydany 1.12.2002r przez Burmistrza Miasta Opoczna.

 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Zamówienie może złożyć, każda pełnoletnia osoba lub firma posiadająca siedzibę na terenie RP. 
Wypełniając formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu, adresu e-mail i nr telefonu.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w dni wolne od pracy i święta rozpatrywane będą w następnym dniu roboczym

3. Każde zamówienie klienta jest potwierdzane poprzez wysłanie „potwierdzenia złożenia zamówienia” (e-mail).

4. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia aż do wyjaśnienia. O takim fakcie Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

5. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego przy rejestracji.

7. Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury VAT w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: MARCOLI Sławomir Kolibabski, 26-300 Opoczno, ul. Westerplatte 1j lub na e-mail:info@ceramika-online.pl

8. Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio: dla towarów pakowanych pojedynczo - jedna sztuka lub zestaw. W przypadku płytek ceramicznych odnosi się do zakupu 1 m2 płytek, a sprzedawane są w pełnych opakowaniach.

9. Wszystkie oferowane produkty są w I gatunku, o ile nie zostały wyraźnie oznaczone jako inny gatunek.

 

 

WYSYŁKA1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u producenta. W przypadku gdy część zamówionego przez Klienta towaru jest niedostępna, Sklep informuje Klienta o takim stanie, a Klient podejmuje decyzję o dalszej realizacji zamówienia ( wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, realizacja częściowa).

2. Dostawy realizujemy na terenie całej RP za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym. Towary dostarczamy pod wskazany w zamówieniu adres - w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00. W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż dane Kupującego, prosimy o poinformowanie o tym fakcie w formularzu zamówienia.

3. Koszt przesyłki jest wyliczany w momencie składania zamówienia ( towar + koszty dostawy ).

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1.1. pisemnie na adres: ul. Westerplatte 1J, 26-300 Opoczno;

1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na : info@ceramika-online.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jako Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Westerplatte 1j, 26-300 Opoczno.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Kupujący dokonuje płatności :

- za pobraniem - towar jest wysyłany po potwierdzeniu zamówienia i skompletowaniu przesyłki.

- przelewem na konto - towar wysyłany jest do Klienta po skompletowaniu przesyłki i wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sklepu.

2. Koszty dostawy ustalone w warunkach zamówienia pokrywa w całości Klient.

3. Przy zamówieniach złożonych czas realizacji całego zamówienia jest równy czasowy wyszczególnionemu przy towarze o najdłuższym czasie oczekiwania. W przypadkach szczególnych termin realizacji może ulec nieznacznemu wydłużeniu.

4. Dostarczenie towaru przez Kuriera, Kupujący potwierdza pokwitowaniem.

5. Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie. Transport nie obejmuje usługi wniesienia towaru!! 

 

GWARANCJA i REKLAMACJE

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

3.1. pisemnie na adres: ul. Westerplatte 1j, 26-300 Opoczno;

3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ceramika-online.pl;

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Westerplatte 1j, 26-300 Opoczno. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności ( Załącznik nr 2 )

 

 
 

 

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. UMOWY ZAWIERANE POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY ZAWIERANE SĄ W JĘZYKU POLSKIM.

2. ZMIANA REGULAMINU:

2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK  1 : Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

    Adresat:

 MARCOLI Sławomir Kolibabski 

ul. Westerplatte 1j, 26-300 Opoczno 

email :  info@ceramika-online.pl

Fax : 44 754 27 99

 

 

    Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy :

 sprzedaży następujących rzeczy(*)

 umowy dostawy następujących rzeczy(*)

 umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)

 o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

 

 Specyfikacja :

 

Nazwa towaru/usługi

Ilość

Wartość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

     Imię i nazwisko konsumenta

 

     Adres konsumenta

 

     Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

     Data

 

 

(*) – niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK  2 : Polityka prywatności.

 

 

 

DANE OSOBOWE :

 

Sklep ceramika-online.pl zbiera dane osobowe użytkowników wyłącznie w zakresie koniecznym do obsługi zamówień, dane te nie są przetwarzane, ani przekazywane firmom i osobom trzecim. Dane te nie są także wykorzystywane w celach marketingowych, o ile użytkownicy nie wyrażą na to uprzedniej zgody. Dane te są przechowywane przez sklep w celu realizacji zamówienia, do momentu otrzymania wniosku o ich usunięcie.

 

WYMAGANE DANE :

Imię i nazwisko zamawiającego / Nazwa  firmy

Adres do faktury

Adres dostawy towaru

Nip (w przypadku firm)

 

WYKORZYSTANIE DANYCH:

 

Dane zbierane w trakcie obsługi zamówienia wykorzystywane są wyłącznie do jego obsługi. Dane zebrane w celach marketingowych pozyskiwane są w osobnych polach – odpowiednio oznaczonych i opatrzonych informacją o szczególnym zastosowaniu pozyskanych przez nie danych osobowych

 

TECHNOLOGIA COOKIES:

 

 

Sklep wykorzystuje pliki cookies zawierające informacje o aktywności użytkownika w serwisie. Ich wykorzystanie można zablokować w ustawieniach przeglądarki, może to jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu.

 

BEZPIECZEŃSTWO:

 

Dane osobowe użytkowników znajdują się na zabezpieczonym serwerze, do którego dostęp mają wyłącznie uprawnieni pracownicy sklepu (w zakresie obsługi zlecenia) oraz administratorzy sklepu. Dane pozostawione w polach jawnych – np. Komentarzach publicznych, są traktowane jako dane jawne – sklep nie ponosi za udostępnione dane pozwalające na identyfikację użytkownika. Dlatego zalecamy ostrożność przy podawaniu w polach jawnych informacji mogących pozwolić na identyfikację.

 

LOGI SERWERA:

  

Poprzez analizę logów serwera pozyskiwane są dane dotyczące adresów IP, domen oraz źródeł ruchu wykorzystywane są jedynie do administracji serwerem oraz w celu prowadzenia statystyk oglądalności sklepu

 

WYREJESTROWANIE SIĘ:

 

Aby się wyrejestrować i usunąć swoje dane osobowe z bazy sklepu, prosimy o kontakt z administratorami lub obsługą sklepu. Potwierdzenie usunięcia danych stanowi bezpośredni e-mail od administratorów serwisu.

 

KONTAKT:

 

Wszelkie pytania dotyczące Państwa danych osobowych zawartych w bazie oraz polityki prywatności sklepu, prosimy kierować pod adres e-mail:  info@ceramika-online.pl

 

POSTĘPOWANIE PODCZAS ODBIORU PRZESYŁKI

1. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firm spedycyjnych lub własnym transportem sklepu.

2. Czas dostawy jest szacowany na podstawie dostępności danego produktu. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską do klienta w terminie do 48 godzin od daty wysłania towaru. W wyjątkowych sytuacjach, czas ten może ulec wydłużeniu o czym klient zostanie poinformowany.

3. Towary  dostarczane są przez firmę kurierską w dniach roboczych w godzinach 9-17.

4. Klient powinien dostosować się do ustaleń z kurierem określających termin oraz godzinę dostarczenia zamówienia pod wskazany adres i odebrać przesyłkę osobiście lub przez osobę upoważnioną.

5. Kurier  nie wnosi towaru do domu lub lokalu. Klient zobowiązany jest tą czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

6. W przypadku Państwa nieobecności kurier pozostawi awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę. 

7. Termin odbioru wynosi 3 dni liczone od daty pozostawienia awizo. Za zgodą firmy kurierskiej możliwe jest jego przedłużenie, jednak warunki należy indywidualnie ustalić dzwoniąc pod numer podany na awizo. Po upływie tego terminu następuje anulowanie zamówienia , a kosztami zwrotu przesyłki z magazynu do sklepu , oraz ewentualnymi kosztami magazynowania przesyłki przez kuriera obciążony zostaje klient.

8. Przed otworzeniem przesyłki należy pokwitować jej odbiór i zapłacić ewentualne pobranie. Możecie Państwo poprosić kuriera o pozostanie do momentu sprawdzenia przesyłki.

9.  Jeśli dostarczany towar będzie na palecie należy obejrzeć ją z zewnątrz czy paleta nie nosi znamion uszkodzenia. Jeśli zauważycie Państwo uszkodzenie lub niezgodność towaru z zamówieniem, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków w towarze.

10. Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki pod względem jakościowym i ilościowym  i jej zgodność z zamówieniem.

11. Dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki i wnętrza opakowań znajdujących się na palecie klient powinien dokonać w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki. W przypadku zauważenia braków lub uszkodzeń w towarze po odjeździe kuriera należy jak najszybciej zadzwonić pod numer podany na liście przewozowym i zażądać przyjazdu kierowcy w celu spisania protokołu.

12. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole reklamacyjnym lub na liście przewozowym w obecności kuriera.

13. Jeżeli stan przesyłki po dokładnym sprawdzeniu budzi zastrzeżenia , klient zobowiązany jest niezwłocznie po sprawdzeniu przesyłki złożyć do sklepu zgłoszenie reklamacyjne.

14. Zachowanie postanowień tego regulaminu służy umożliwieniu obiektywnego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Zachowanie powyższych procedur daje możliwość wypowiedzenie się w sprawie reklamacji trzem zainteresowanym stronom : Kupującemu, Sprzedawcy i Spedytorowi.

15. Sklep rozpatrując reklamację może zażądać od klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne , celem roszczeń przysługujących klientowi od uszkodzonego towaru.

16. W przypadku odbioru osobistego , klient zobowiązany jest sprawdzić odbierany towar pod względem ilościowym i jakościowym w momencie wydawania towaru.

17. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń ilościowych klienta do odbieranych osobiście towarów w momencie wydawania towaru,  uznaje się za potwierdzenie zgodności wydanego towaru z zamówieniem.

18. W przypadku odbioru osobistego  towaru przez klienta sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie towaru z magazynu do miejsca zamieszkania klienta.