Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

–    Adresat:

 MARCOLI Sławomir Kolibabski 

ul. Westerplatte 1j, 26-300 Opoczno 

email :  info@ceramika-online.pl

Fax : 44 754 27 99

 

 

–    Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy :

 sprzedaży następujących rzeczy(*)

 umowy dostawy następujących rzeczy(*)

 umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)

 o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

 

 Specyfikacja :

 

Nazwa towaru/usługi

Ilość

Wartość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

 –    Imię i nazwisko konsumenta

 

 –    Adres konsumenta

 

 –    Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 –    Data

 

 

(*) – niepotrzebne skreślić